Paramhansa Yogananda: A Biography
Swami Kriyananda
February 18, 2013