Aum Fund Completion Celebration
Nayaswami Devi, Jon Parsons, Nayaswami Jyotish, and Nayaswami Naidhruva
Ananda Village, March 18, 2013