Aum Fund Completion Celebration
Nayaswami Jyotish, Nayaswami Devi, Nayaswami Naidhruva, and Jon Parsons
Ananda Village, March 18, 2013