Kriya Yoga
Nayaswami Devi
Ananda Village, July 2, 2011