Kriya Yoga in Action
Nayaswami Hriman, Nayaswami Pranaba and Nayaswami Jaya
Ananda Village, August 24, 2013