Say "Yes" To Life
Nayaswami Gyandev, Nayaswami Ananta and Nayaswami Shivani
Ananda Village, August 20, 2013