To Each According to His Faith
Nayaswami Devarshi
Ananda Village, April 19, 2009