To Each According to His Faith
Nayaswami Parvati
Ananda Village, April 3, 2011