Happy Thanksgiving

from Nayaswami Jyotish and Nayaswami Devi